แพ็กเกจ แอ่วน่าน..กั๋นเตอะ 2 วัน 1 คืน

  • WTNNT-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : น่าน
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ แอ่วน่าน..กั๋นเตอะ 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-ถนนลอยฟ้า 1081-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือ
08.00 น. เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก/สนามบิน จังหวัดน่าน
  นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปีมาแล้ว ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย นอกจากนั้นเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนาอีกด้วย ตามคติของชาวล้านนา หากได้มาสักการะบูชา จะได้อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัย หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า จากนั้นนำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รู้จักกันในนาม “ปู่ม่านย่าม่าน” เป็นคำที่เรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ นอกจากนั้นยังมีภาพวาดที่สื่อถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเมืองสมัยนั้นอีกหลายภาพให้ท่านได้ชม
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 12.30 น. นำท่านเดินเข้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1081 หรือรู้จักกันในนามถนนโค้งเลข 3 เส้นทางจาก ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางสายธรรมชาติ ของต้นไม้ที่เขียวขจี และเส้นทางที่มีความสูงลดหลั่นและคดโค้งของถนนตัดกับขอบฟ้า และปุยเมฆ เสมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องนาข้าวเขียวขจี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป,เช็คอิน หรือจิบกาแฟเบาๆ
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมายังอำเภอบ่อเกลือ นำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร
18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูเกลือ โฮม หรือเทียบเท่า
Day 2  จุดชมวิว 1715-ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ-วังศิลาแลง-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ
 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทาง ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ โรงเพาะเห็ดที่มีจำหน่ายทั้งเห็ดสดและแปรรูป นอกจากนั้นยังขึ้นชื่อเรื่อง พิชช่าเห็ด ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับบรรยากาศดีๆ ระเบียงสวยๆ รวมทั้งส่วนป่าไผ่ นอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงฟาร์มเห็ดท่านสามารถเดินไปยัง วังศิลาแลง หรือแกรนด์แคนยอนเมืองปัวได้อีกด้วยระยะทางจากฟาร์มเห็ดเดินไปวังศิลาแลงประมาณ 600 เมตร (กรุณาใส่ชุดและรองเท้าที่สามารถเดินลุยป่าและฝ่าสายน้ำได้ กรณีที่ท่านเดินไปชมวังศิลาแลง)
 กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆที่ กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
 15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก/สนามบินน่าน

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

เดินทาง 2-3 ท่าน

4,890 บาท

เดินทาง 4-5 ท่าน

3,590 บาท

เดินทาง 6-8 ท่าน

2,990 บาท

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กในการนำเที่ยวแทน)
2.ค่าที่พัก 1 คืน
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าอาหาร 2 มื้อตามโปรแกรม (มื้อเย็นวันที่ 1 และมื้อเช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
2.ค่าอาหารกลางวัน
3.ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟของบริษัท
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
5.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
6.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
7.ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ