OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ10
  • ประเทศทัวร์: ญี่ปุ่น
  • เที่ยวเมือง: Osaka
  • สายการบิน: AirAsia X
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

24,999บาท

• ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว และ • พิเศษกับเมนู “เนื้อสเต็กโกเบ” ที่มีชื่อเสียงของความอร่อย • เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว • พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ • ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น • แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต • ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !! • นอน โอซาก้า 3 คืน !!
สถานะ
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
29,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
29,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
37,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
29,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
29,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
28,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
27,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
27,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
35,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
27,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
27,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
26,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
24,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
24,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
32,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
24,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
24,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
23,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
24,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
24,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
32,899
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
24,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
24,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
23,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

11.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดองเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ( Thai Air Asia X ) เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
14.15 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ ระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** (ขอย้ำว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ หากคิดว่า ขากลับต้องน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ำหนักเพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บริการอาหารร้อน บนเครื่อง]
21.40 น.
เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ …
 
เข้าสู่ที่พัก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรือ ศาลาทอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวศาลาที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด
เที่ยง           
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่าน ชมธรรมชาติ อาราชิยาม่า ของเมืองเกียวโต ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงอีกแห่งในญี่ปุ่นที่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาล ทันทีที่เดินทางถึงนำท่านเดินทางข้าม สะพานโทเค็ทสึ มีความยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิ ที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่มา ณ ที่แห่งนี้จึงเลือกที่จะใช้บริการเรือพายโดยมีคนคัดท้ายชื่นชมความสวยงามโดยรอบสองข้าง เมื่อข้ามสะพานนำทุกท่านเดินทางชม ป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้วจะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั่งทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซหรือหมู่บ้านเชิงเขาติดแม่น้ำ ..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย          
 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก QUINTESSA  HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) ทุกท่านสามารถเลือก อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสำหรับเดินทางไป   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้] ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซน“HARRY POTTER” ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก ภาพยนตร์ ...  สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโอซาก้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางจาก มัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และสามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆของโอซาก้าได้ เช่น ย่านชินไซบาชิ โดยท่านสามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
 
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย
เย็น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUINTESSA  HOTEL หรือเทียบเท่า    
เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านชมความงามและถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือเป็นรู้จักกันในชื่อ “สะพานไข่มุก” สร้างเสร็จเมื่อปี 1998 มีระยะทางความยาว 4 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ที่มีความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลักสูงประมาณ 300 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโกเบและเกาะอาวะจิ  ในจังหวัดเฮียวโกะ นำท่านเดินทางสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ศูนย์รวมความบันเทิงที่สร้างสีสันให้กับเมืองโกเบ เชิญชมอนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ ที่จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็นฉากหลังที่สวยงาม
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [โกเบ สเต็ก]
 
** สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อวัวโกเบ  ทางบริษัทจะจัดอาหารเป็นเนื้อหมู หรือ ซีฟู้ด แทน **
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ริงกุ เอ้าท์เล็ท  ให้ท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งและสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายชนิด เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
 เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 611
03.45 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ